จำนวนการค้นหาคำศัพท์ 300 ครั้ง
(เริ่มบริการ: วันที่ 5 กรกฎาคม 2554)