เอกสารประกอบการบรรยายในสัมมนา "10 ปี เล็กซิตรอน"
 
   รู้จักกับเล็กซิตรอน   presentation "รู้จักกับเล็กซิตรอน"   วิดีโอประกอบการบรรยายหัวข้อรู้จักกับเล็กซิตรอน
   โดย ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ  (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)

   จากอดีตสู่อนาคต: เล็กซิตรอน, KUI, WordNet   presentation "จากอดีตสู่อนาคต: เล็กซิตรอน, KUI, WordNet"    วิดีโอประกอบการบรรยายหัวข้อจากอดีตสู่อนาคต: เล็กซิตรอน, KUI, WordNet
   โดย ดร. วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
   (ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
   การพัฒนาเครือข่ายคำ (WordNet)   presentation "การพัฒนาเครือข่ายคำ (WordNet)"   วิดีโอประกอบการบรรยายหัวข้อการพัฒนาเครือข่ายคำ (WordNet)
   โดย ผศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
   เสวนา การนำเล็กซิตรอนไปใช้ในเชิงการให้ความรู้ และในเชิงธุรกิจ  วิดีโอประกอบการเสวนา การนำเล็กซิตรอนไปใช้ในเชิงการให้ความรู้ และในเชิงธุรกิจ
   ผู้ดำเนินรายการ
      - ดร. กฤษณ์ โกสวัสดิ์
      - คุณพัทธนันท์ เนาว์ในสิน
   ผู้ร่วมเสวนา
     - ผศ.ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ - LightLex)
     - คุณพีระพงษ์ ปทุมราษฎร์ (Genius MegaSofts Corporation - Megadict)
     - คุณเนตรชนก ตรีรยาภิวัฒน์ (C&N Solution Co., Ltd.)
     - คุณโชติหทัย โชคพิบูลการ (เครือซิเมนต์ไทย - SCG)
     - ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
   เสวนา แนวโน้มการพัฒนาพจนานุกรมในอนาคต  วิดีโอประกอบการเสวนา แนวโน้มการพัฒนาพจนานุกรมในอนาคต
   ผู้ดำเนินรายการ
      - ผศ.ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล
   ผู้ร่วมเสวนา
      - รศ.ดร. พุทธชาติ โปธิบาล (Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Republic of Korea)
      - ดร. ชลธิชา สุดมุข (ราชบัณฑิตยสถาน)
      - คุณวีระพงศ์ มีสถาน (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล)
      - ดร. วุฒิชัย อัมพรอร่ามเวทย์ (Metamedia Technology Co., Ltd. - Longdo)
      - คุณธัชพล จรูญวรรธนะ (Cyberdict Technology Ltd.)
      - ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
 

ผู้รับผิดชอบ งานเทคโนโลยีประมวลผลข้อความ โทร. 02-564-6900 ต่อ 2236, 2237
สงวนลิขสิทธิ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120