ภาษา : [ภาษาไทย][English]
แนะนำ : บริการแปลอังกฤษเป็นไทยด้วยบริการแปลภาษาอังกฤษ<->ไทย


เกี่ยวกับเล็กซิตรอน


 
Welcome to LEXiTRON
 
      พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย <-> อังกฤษ LEXiTRON เวอร์ชัน 2009 beta สร้างปรากฏการณ์ทางเลือกใหม่ในการช่วยชาวไทยและชาว ต่างประเทศศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ภาษาไทยควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ โดยท่านสามารถค้นหาคำศัพท์และข้อมูลต่างๆ ของคำศัพท์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วทันใจด้วยช่องรับข้อมูล input boxในหน้า Homepage โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถ Download ฟรี! ทั้งโปรแกรมและข้อมูลไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อใช้งาน LEXiTRON ได้โดยไม่ต้องผ่านอินเทอร์เน็ตข้อตกลงการอนุญาตใช้สิทธิ์ (LICENSE AGREEMENT)แล้วยังได้เพลิดเพลินกับความรู้และสาระบันเทิงที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้
 

เกี่ยวกับเล็กซิตรอน ให้ข้อมูลที่คุณอยากทราบเกี่ยวกับการพัฒนา LEXiTRON

ระบบแนะนำคำศัพท์ เชิญทุกท่านร่วมขยายคลังคำศัพท์ในพจนานุกรมด้วยการแนะนำ
คำศัพท์ ใหม่ ทันสมัย ที่ท่านเห็นว่าสมควรปรากฏใน LEXiTRON และกรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัว
ท่านเพื่อได้รับข่าวสาร ข้อมูลความเคลื่อนไหวและกิจกรรมของ LEXiTRON ในโอกาสต่อไป

เกมส์ สนุกสนานเพลิดเพลินและเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาไปกับเกมคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คำถามที่พบบ่อย คำถามที่ถามบ่อย

หากต้องการส่งคำถามหรือเสนอความคิดเห็น เชิญส่งมาที่ lexitron@nectec.or.th หรือ lexitron@links.nectec.or.th

 
เกี่ยวกับเล็กซิตรอน

     พจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย <-> อังกฤษ LEXiTRON เวอร์ชัน 3.0beta จัดทำโดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เป็นงานพัฒนาต่อเนื่องจาก เวอร์ชัน 2.6 ซึ่งเพิ่มเติมฐานข้อมูลจากเดิมที่มีอยู่ให้เป็นคลังข้อความพจนานุกรมที่มีขนาดใหญ่ หลักการสำคัญของการพัฒนา LEXiTRON คือ การนำเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เข้ามาช่วยในการวิจัยและพัฒนาในสาขาการประมวลผล ภาษาธรรมชาติ เรียกว่า การสร้างพจนานุกรมจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Corpus-Based Dictionary)

วิธีการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Corpus)       เป็นการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์รวบรวมและคัดเลือกคำ ประโยค หรือข้อความ ที่มีใช้จริงและมีอัตราการปรากฏสูงในบริบทต่างๆ ของการใช้ภาษา จากแหล่งข้อมูลและข่าวสารที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น วรรณกรรม
บทความ เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

ลักษณะเด่น
      แสดงความหมายและประเภทของคำพร้อมทั้งประโยคตัวอย่างที่มีใช้จริงและมีอัตราการปรากฏ
สูงในบริบทต่างๆ ของการใช้ภาษา

องค์ประกอบของการพัฒนา
   1. ฐานข้อมูลพจนานุกรม
      1.1 อังกฤษ-ไทย (79,000 คำ) ประกอบด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทย คำอ่าน คำหลัก
คำค้นหา คำพ้องและคำตรงข้ามความหมายภาษาไทย คำพ้องและคำตรงข้ามความหมายภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่อ้างอิงจากคลังข้อความขนาดใหญ่ (Corpus-Based Sentence)
      1.2 ไทย-อังกฤษ (51,000 คำ) ประกอบด้วย คำศัพท์ภาษาไทย คำแปลภาษาอังกฤษ คำพ้อง
ความหมายภาษาไทย คำตรงข้ามความหมายภาษาไทย คำนิยามศัพท์ คำลักษณนาม และตัวอย่างประโยค
ภาษาไทย
   2. การพัฒนาโปรแกรม
      2.1 คลังข้อมูลประโยค คือ Orchid Corpus ที่พัฒนาโดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาสาขาสารสนเทศ
      2.2 โปรแกรมสำหรับการพัฒนาคือ J builder และ Apache

Acknowledgements
   1. เสียงภาษาอังกฤษ สร้างจาก Microsoft Concatenative Speech Synthesis Engine
   2. เสียงภาษาไทย สร้างจาก Vaja Text-to-Speech Engine พัฒนาโดย RDI, NECTEC

 
LEXiTRON Version 2009 beta
พจนานุกรมไทย <-> อังกฤษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ LEXiTRON เวอร์ชัน 2009 beta เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากเวอร์ชัน 2.6 โดยมีการพัฒนาโปรแกรมให้มีเสถียรภาพสำหรับให้บริการกับผู้ใช้จำนวนมากๆ ได้ คุณลักษณะของเวอร์ชั่น 3.0 beta เป็นดังนี้

- พจนานุกรมแปลคำศัพท์

1. ในส่วนของพจนานุกรมแปลคำศัพท์ของ LEXiTRON ผู้ใช้สามารถเลือกความหมายที่นำไปใช้ อ้างอิง เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเรียงลำดับความหมายของคำศัพท์ และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสำรวจด้วยว่าคำศัพท์คำนั้น คนส่วนใหญ่มักจะใช้ในความหมายไหน

2. นอกจากค้นหาความหมายจากฐานข้อมูลคำศัพท์แล้ว เล็กซิตรอนยังสามารถค้นคำอธิบายจาก wikipedia ให้ด้วย

3. ในส่วนของแนะนำคำศัพท์ ผู้ใช้สามารถแนะนำคำศัพท์ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ อ้างอิง เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานในอนาคต โดยคำศัพท์ที่ท่านแนะนำ ผู้ใช้ท่านอื่นๆ สามารถ ลงคะแนน เพื่อประเมินความเหมาะสมของคำศัพท์ที่แนะนำเข้ามาได้

4. ในส่วนของการลงคะแนนคำศัพท์ ผู้ใช้สามารถลงคะแนน เพื่อประเมินความเหมาะสมของคำศัพท์ที่แนะนำเข้ามาได้ว่าถูกต้องหรือไม่

5. ถ้าคำศัพท์ที่สมาชิกเข้ามาแนะนำ มีผู้สนใจมาลงคะแนน ท่านสามารถกดลิงค์เข้าไปดูผลการลงคะแนนได้ ซึ่งระบบจะแสดงผลเป็นกราฟ

6. เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานได้อย่างอิสระ


- ทิศทางการพัฒนา

1. เน้นคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้รองรับกับผู้ใช้ที่มีจำนวนมากๆ ได้

2. มีระบบที่ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนามากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ระบบแนะนำคำศัพท์ เป็นต้น

 
LEXiTRON Version 1.0
 
ประวัติการพัฒนา
 
LEXiTRON version 1 พจนานุกรมไทย <-> อังกฤษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ LEXiTRON เวอร์ชัน 1.0
พัฒนาโดยคณะผู้วิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยภาษาและวิทยาการความรู้ (LINKS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)โดยได้นำเทคโนโลยี Corpus และการจัดเก็บฐานข้อมูลด้วยระบบ หลายดัชนี (Multi-Index) ที่สามารถแสดง ผลการสืบค้นได้หลายแบบ ซึ่งนับเป็นผลงานที่ผู้สร้างสรรค์พัฒนาขึ้นด้วยการใช้ศาสตร์ทาง วิทยาการคอมพิวเตอร์และทางภาษาศาสตร์ร่วมกัน และเปิดให้บริการในรูปแบบ ซีดีรอม และเว็บไซต์เมื่อ 21 มิถุนายน 2538 โดยบรรจุคำศัพท์ภาษาไทย 13,000 คำและ คำภาษาอังกฤษ 9,000 คำ
 
1. ใช้เป็นพจนานุกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการหาคำแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับโปรแกรมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างฐานข้อมูลภาษาไทย เช่น เทคนิคการจัดเก็บข้อมูลภาษาไทยแบบทรัยแถวคู่, การทำ Multi-indexing, รูปแบบการเก็บข้อมูลแบบ Plain Text, ฐานข้อมูลภาษาไทย-อังกฤษ 30,000 คำ และภาษาอังกฤษ-ไทย 30,000 คำ
 
ผู้ริเริ่มและควบคุมดูแลการพัฒนาLEXiTRON เวอร์ชัน 1.0
ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
 
ผู้พัฒนาฐานข้อมูลพจนานุกรม
ทัศนีย์ เจริญพร
วันทนีย์ พันธชาติ
นิสารัตน์ ใจสุข
 
LEXiTRON Version 2.0
 
 
พจนานุกรมไทย <-> อังกฤษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ LEXiTRON เวอร์ชัน 2.0เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากเวอร์ชัน 1.0 ในปี พ.ศ. 2543 โดยคณะผู้วิจัยจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ชื่อใหม่ของห้องปฏิบัติการวิจัย ภาษาและวิทยาการความรู้) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคลังคำศัพท์สองภาษา ขนาดใหญ่ และมีคุณสมบัติมากขึ้นสำหรับนักศึกษา นักวิจัยและผู้สนใจนำไปใช้ในการศึกษา และการวิจัยทางด้านภาษาและคอมพิวเตอร์   โดยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน2546 LEXiTRON เวอร์ชัน 2.0 จึงได้เปิดให้บริการกับประชาชนทั่วไปแบบ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งการดาวน์โหลด เพื่อติดตั้งโปรแกรมพจนานุกรมในเครื่อง คอมพิวเตอร์ของตน การติดตั้งไปพร้อมกับแพ็คเกจการติดตั้ง Linux TLE และการค้นหาคำศัพท์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งได้รับการตอบรับเป็น อย่างดีจนถึงปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการกว่า 3,000,000 คน เฉลี่ยวันละประมาณ1500 คน มีผู้เข้ามาดาวน์โหลดโปรแกรมพจนานุกรม เล็กซิตรอนมากกว่า 100,000 ครั้ง
 
วิธีการสร้าง LEXiTRON Version2.0 ได้นำเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวมและคัดเลือกคำ ประโยค หรือข้อความที่มีใช้จริงและมีอัตราการปรากฏสูงในบริบทต่างๆ ของการใช้ภาษา จากแหล่งข้อมูลและข่าวสารที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ เช่น วรรณกรรม บทความข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิม
 
ลักษณะเด่นของ LEXiTRON Version2.0 คือ แสดงความหมายและประเภทของคำพร้อมทั้งประโยคตัวอย่างที่มีใช้จริงและมีอัตราการปรากฏ สูงในบริบทต่างๆ ของการใช้ภาษา
 
องค์ประกอบของการพัฒนา
1. ฐานข้อมูลพจนานุกรม
      1.1 อังกฤษ-ไทย (53,000 คำ) ประกอบด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำแปลภาษาไทย คำอ่าน คำหลัก คำค้นหา คำพ้องและคำตรงข้ามความหมายภาษาไทย คำพ้องและคำตรงข้ามความหมายภาษาอังกฤษ และตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษที่อ้างอิงจากคลังข้อความขนาดใหญ่ (Corpus-Based Sentence)
      1.2 ไทย-อังกฤษ (35,000 คำ) ประกอบด้วย คำศัพท์ภาษาไทย คำแปลภาษาอังกฤษ คำพ้องความหมายภาษาไทย คำตรงข้ามความหมายภาษาไทย คำนิยามศัพท์ คำลักษณนาม และตัวอย่างประโยคภาษาไทยที่อ้างอิงจากคลังข้อความขนาดใหญ่ (Corpus-Based Sentence)
2. การพัฒนาโปรแกรม
      2.1 คลังข้อมูลประโยค คือ Orchid Corpus ที่พัฒนาโดย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
      2.2 โปรแกรมสำหรับการพัฒนาคือ J builder และ Apache
 
ผู้ควบคุมดูแลการพัฒนาLEXiTRON เวอร์ชัน 2.0
      ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช
      ทัศนีย์ เจริญพร
      วศิน สินธุภิญโญ
 
ผู้ดูแลการพัฒนาฐานข้อมูลพจนานุกรม
      สุปราณี ธีระวัฒนสุข
      พรจันทร์ จันทนไพรวัน
      พรพิมล ผลินกูล
 
ผู้พัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมและโปรแกรมช่วยต่างๆ ในการสร้างฐานข้อมูล
      ประภาส ศรีชัยวัฒน์
      ศราวุธ คงยัง
      ชัยอนันต์ ดำรงรัตน์
      สภา จรรยาชัชวาล
      ธนะพงษ์ โพธิปิติ
      พีรัมพร จิรนันทนากร
      พรชัย ธรรมรัตนนนท์
      ชัชวาล หาญสกุลบันเทิง
 
ผู้พัฒนาเว็บไซต์ LEXiTRON
      สภา จรรยาชัชวาล
      สุภาพร ลำน้อย
      สุพล ไกลถิ่น
 
ผู้ดูแลเว็บไซต์ LEXiTRON
      สภา จรรยาชัชวาล
      พรพิมล ผลินกูล
      พรจันทร์ จันทนไพรวัน
      สุปราณี ธีระวัฒนสุข
      ศราวุธ คงยัง
      สุพล ไกลถิ่น
 
ผู้ให้ความช่วยเหลือและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์
      Mr. Peter Matthew Burgess
      กรองทอง บัวใหญ่
      อ้อย เปรมพูลสวัสดิ์
      PromegaX
      ชนารดี ชินภาค
      สริญญา สงวนเจริญ
      ดร.ชัจจนันท์น ธรรมจินดา
 
LEXiTRON Version 2.1
 
 

พจนานุกรมไทย <-> อังกฤษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ LEXiTRON เวอร์ชัน 2.1 เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากเวอร์ชัน 2.0 โดยมีการพัฒนาโปรแกรมให้มีขีดความสามารถในการแปลคำศัพท์ให้มากขึ้น โดยสามารถแปลคำศัพท์หน้าเว็บเพจทั้งหมดในหน้านั้นๆ และแสดงผลออกทางหน้าจอ

- แปลคำศัพท์ในหน้าเว็บเพจภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
สำหรับการแปลคำศัพท์ในหน้าเว็บเพจจากคำภาษาไทย เป็นคำภาษาอังกฤษ จะต้องใส่ url ของเว็บเพจนั้นๆ ที่จะต้องมีเนื้อหาเป็นภาษาไทย ระบบจะทำการแปลคำศัพท์ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และแสดงผลได้ดังรูป

 
 
- แปลคำศัพท์ในหน้าเว็บเพจภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
สำหรับการแปลคำศัพท์ในหน้าเว็บจากคำภาษาอังกฤษ เป็นคำภาษาไทย จะต้องใส่ url ของเว็บเพจนั้นๆ ที่มีเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ หาก URL
และระบบทำงานได้ถูกต้องจะปรากฏหน้าเว็บเพจ เหมือนต้นฉบับและเมื่อท่านนำเม้าท์ไปวางที่คำในหน้าเว็บจะปรากฏคำศัพท์ ดังรูป
 
 
LEXiTRON Version 2.2
 
 

พจนานุกรมไทย <-> อังกฤษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ LEXiTRON เวอร์ชัน 2.2 เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากเวอร์ชัน 2.1 โดยมีการพัฒนาโปรแกรมให้มีขีดความสามารถในการแปลคำศัพท์ให้มากขึ้นดังนี้

- พจนานุกรมแปลคำศัพท์
1. ในส่วนของพจนานุกรมแปลคำศัพท์ของ LEXiTRON ผู้ใช้สามารถเลือกความหมายที่นำไปใช้ อ้างอิง เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเรียงลำดับความหมายของคำศัพท์ และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสำรวจด้วยว่าคำศัพท์คำนั้น คนส่วนใหญ่มักจะใช้ในความหมายไหน

 
 
2. ในส่วนของแนะนำคำศัพท์ ผู้ใช้สามารถแนะนำคำศัพท์ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ อ้างอิง เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานในอนาคต โดยคำศัพท์ที่ท่านแนะนำ ผู้ใช้ท่านอื่นๆ สามารถ ลงคะแนน เพื่อประเมินความเหมาะสมของคำศัพท์ที่แนะนำเข้ามาได้
 
รูปตัวอย่างการเพิ่มคำศัพท์
 
รูปตัวอย่างการเพิ่มคำศัพท์
 
3. ในส่วนของการลงคะแนนคำศัพท์ ผู้ใช้สามารถลงคะแนน เพื่อประเมินความเหมาะสมของคำศัพท์ที่แนะนำเข้ามาได้ว่าถูกต้องหรือไม
 
รูปตัวอย่างการลงคะแนนคำศัพท์
 
รูปตัวอย่างการลงคะแนนคำศัพท์
 
4. ถ้าคำศัพท์ที่สมาชิกเข้ามาแนะนำ มีผู้สนใจมาลงคะแนน ท่านสามารถกดลิงค์เข้าไปดูผลการลงคะแนนได้ ซึ่งระบบจะแสดงผลเป็นกราฟ
 
รูปตัวอย่างกราฟแสดงผลการลงคะแนน

LEXiTRON Version 2.6
 
 
พจนานุกรมไทย <-> อังกฤษ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ LEXiTRON เวอร์ชัน 2.6 เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องจากเวอร์ชัน 2.2 โดยมีการพัฒนาโปรแกรมให้มีขีดความสามารถในการแปลคำศัพท์ให้มากขึ้นดังนี้
 
พจนานุกรมแปลคำศัพท์
1. ในส่วนของพจนานุกรมแปลคำศัพท์ของ LEXiTRON ผู้ใช้สามารถเลือกความหมายที่นำไปใช้ อ้างอิง เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเรียงลำดับความหมายของคำศัพท์ และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการสำรวจด้วยว่าคำศัพท์คำนั้น คนส่วนใหญ่มักจะใช้ในความหมายไหน
 
 
2. ในส่วนของ Bug Report ผู้ใช้สามารถแจ้งคำศัพท์ที่ผิดพลาดได้โดยการคลิ๊กที่ปุ่มแจ้งคำศัพท์ที่ผิดพลาด
 
 
หลังจากนั้นจะมีหน้าต่าง Bug Report ขึ้นมาให้ผู้ใช้กดปุุ่ม Report เพื่อแจ้งคำศัพท์ที่ผิดพลาด
 
 
3. ในส่วนของเสียงอ่านคำศัพท์ ผู้ใช้สามารถคลิ๊กปุ่มลำโพงเพื่อฟังเสียงอ่านคำศัพท์
 
 
4. ผลการค้นหาคำศัพท์จากเว็บไซต์ wikipedia
 
รูปตัวอย่างกราฟแสดงผลการลงคะแนน
 
รูปตัวอย่างกราฟแสดงผลการลงคะแนน
 
10 ปี เล็กซิตรอน (10th Anniversary of LEXiTRON)
                                                                                          
        งานนิทรรศการและสัมมนา "10 ปี เล็กซิตรอน" ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน ที่ผ่านมานี้ ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ ก็ได้จบลงไปแล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเล็กซิตรอน และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

      ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่มาร่วมให้ความรู้   ร่วมเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และตลอดจนทุกท่านที่ให้ความสนใจ ร่วมชม และรับฟังสัมมนาในครั้งนี้ รวมไปถึงคำติชม ความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์แก่ทางทีมงานของเราค่ะ

    

    ณ โอกาสนี้ เราก็ได้เก็บภาพบรรยายกาศภายในงานทั้งส่วนที่เป็นนิทรรศการ และสัมมนา มาให้ชาวเล็กซิตรอนได้รับชมกันค่ะ นอกจากนี้ยังมี presentation และ video ให้ดาวน์โหลด สำหรับผู้ที่สนใจ หรือพลาดโอกาสเข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะ
(ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย)

     หากมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก ทางทีมงานก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจ และความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงาน สมาชิกเล็กซิตรอน และทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะ